Inversitageting the Relationship Between Leadership Style of Managers and Their Trust to Subordinates

A Research on Municipalities in Istanbul

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20525/ijrbs.v5i2.423

Keywords:

Municipality, Local Governance, Leadership, Lederaship Styles, Management, Trust

Abstract

Both management and leadership concepts and theoretical foundations that are established on this subject, as well as the subject of trust and its dimensions were put excessive emphasis on literature of management and organization and several different studies were conducted on these concepts. However, at this point, the important question comes the mind how will the relationship between style of leadership and the concept of trust will show difference with different styles of leadership. This focus of this study is to discover the answer to this question. The area of this study is consisting of AK Parti (Justice and Government Party) and CHP  (Republican People’s Party) municipalities chosen from the convenience sampling method in the district municipalities of Istanbul. Within this context, interviews with twelve different municipalities were held, and 150 people in the executive position within municipalities as chief or higher status has been reached. Ten district municipalities in this questionnaire study consist of six entities linked to AK Parti and four to CHP. This research is limited to these municipalities. As a result of the questionnaire data analysis that have been applied for the executives on management positions; findings were acquired and explanations and evaluations regarding these findings were being made.   

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arı, G. S. & Tosunoğlu, N.G. (2011). Geleceğin Yöneticileri Astlarına Güvende Hangi Özelliklere Öncelik Veriyor?. Yönetim ve Ekonomi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, 85-103.

Arslan, A. & Korkmaz, M. & Yahyaoğlu, G. & Çimen, V. (2011). Şirket Polotikası ve Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 219-250.

Aydın, Y. (2011). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişim Süreci. Dış Denetim Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran,11-20.

Börü, D.; İslamoğlu, G. & Birsel, M. (2007). Güven: Bir Anket Geliştirme Çalışması. Öneri. C. 7. S. 27. Ocak, 49-59

Çetin, C. (2008). Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması Arasındaki İlişkilerin Çok Yönlü Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Odası -15.

Çiçek, Y. (2014). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yerel Yönetimler, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Nisan. 11 (1), 53-64.

Deliveli, Ö. (2010). Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik (Yüksek Lisans Tezi). İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, C. & Yılmaz M. K & Çevirgen A. (2010). Liderlik Yaklaşımları ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 2(1), 129-152.

Denton, D. K. (2012). Let me make this clear: creating high trust organizations. Development And Learnıng In Organızatıons. 26 (3), 19-21.

Dietz, G., Gillespie, N. & Chao, G. T. (2010). Unravelling the Complexities of Trust and Culture. In: Saunders, M. N. K., Skinner, D. & Dietz, G. (eds). Organizational Trust: A Cultural Perspective. Cambridge University Press.

Drucker, F. P. (1954). The Practice of Management. New Jersey: Montclair.

Erdal, M. (2007). İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi (Yüksek Lisans Projesi). Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdem, F. (2003). Örgütsel yaşamda güven, 153-180. (Editör: Ferda Erdem). Sosyal Bilimlerde Güven (1. Baskı). Ankara: Vadi Yayınları.

Fukuyama, F. (2005). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması (Çev: Ahmet Buğdaycı). 3. Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Gambetta, D. (1988). Can We Trust, 131-185. (Der.D.G. Gambetta). Trust: Making and Breaking Cooperative Behaviors. New York: Basil Blackwell.

Halis, M.; Gökgöz, G.S. & Ö. Yaşar (2007). Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:17, 187-205.

İnce, C. (2013). Demokratik Liderlik İle İhtiyaçlar Hiyerarşisi Arasındaki İlişkiye Yönelik 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. Sayı: 35, Mart – Nisan, 1-15.

Jones, G. R. & George, J. M. (1998). The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and Teamwork. The Academy of Management Review. 23(3), 531-546.

Karahan, B. (2009). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Adanmışlık (Yüksek Lisans Projesi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kipnis, D. (1996). Trust and Technology, 39-50. (Ed. Roderick M. Kramer ve Rom T.Tyler). Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. London: Sage Publications.

Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği. İstanbul:Beta Yayınları.

Koçmar, S. (2012). Liderlik Davranışı ve Duygusal Zeka (Yüksek Lisans Projesi). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Klenke, B. (1996). Woman and leadership: A contextual perspective. New York: Springer.

Küskü, F. (1999). Yöneten – Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi. 32 (1), 135-151.

Lee, S. (2004). Understanding Employee Trust, Commitment and Innovative Behavior in the Public Sector: An Empirical Study. Korea Association For Public Administration, 1-32.

Lewicki, R. J. & Bunker, B. B. (1996). Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, 114-139. (Ed. Roderick M Kramer ve Rom T.Tyler). Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. London:Sage Publications.

Levine, F. M. (2000). The Importance of Leadership: An Investigation of Presidential Style at Fifty National Universities. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Of Phılosophy. University of North Texas.

Malhotra, D. & Murnighan, J. K. (2002). The Effects of Contracts on Interpersonal Trust. Administrative Science Quarterly. 47, 534-559. DOI: 10.2307/3094850

Northouse, P. G. (2009). Introduction to Leadership: Concepts and Practice. 3.Chapter, SAGE Publications, Çevrimiçi: http://www.lboro.ac.uk/service/std/ilm/ Becoming_an_effective_leader/89527_03q.pdf (Erişim tarihi: 11.05.2015).

Popa, C. L. (2005). Initial Trust Formation in Temporary Small Task Groups: Testing a Model of Swift Trust. (Dissertation). Kent State University

Rousseau, D. M.; Sitkin, S. B.; Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23 (3), 393-404.

Tan, H. & Tan, C. S. (2000). Towards the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 126 (2), 241-260.

Tüzün, İ. K. (2007). Güven, Örgütsel Güven ve Güven Modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Aralık, 93-118.

Ünsal, P. (2004). Örgütsel Ortamlarda Güven Algısı. Türk Psikoloji Yazıları – TPD. 7 (14), 23-48.

Varcan, N.; Taraktaş A. & Hacıköylü C. (2013). Yerel Yönetimler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın no: 2928.

Downloads

Published

2016-03-22

How to Cite

Genc, N. F., & Alayoglu, N. (2016). Inversitageting the Relationship Between Leadership Style of Managers and Their Trust to Subordinates: A Research on Municipalities in Istanbul. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 5(2), 34–44. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v5i2.423