Internationalization Strategies of Family Business: A Case Study of Saruhan Co.

  • Esin Can
  • Nihat Alayoğlu
  • Elif Alayoglu
Keywords: Family Business, Internationalization, Strategies, Models, Saruhan Co.

Abstract

The aim of this study is to reveal causes and grounds which drive family businesses into internationalization process and divulge implemented strategies benefiting from the literature through a case study. In this context, “Saruhan Cooperation” which is a globally operating Turkish family business has been examined as a case study by means of primary and secondary resources. In the case study, besides presenting the current situation of Saruhan Coop., the reasons triggered internationalization process, works done for this purpose, goals of the firm, and implemented strategies in this milieu and circumstances have been tried to be defined by using a series of structured face-to-face interviews. Moreover, our findings display a process that a locally operating family business ends up in a situation to buy a firm which operates internationally under a global brand. Although it is conducted with one business; the study is important as being a pioneer analysis and contributes to the literature well; also, it is valuable because it provides a model for those who are planning to operate internationally. The research opens a door to further researches as well.

References

Alayoğlu, N.(2003). Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma. İstanbul: MÜSİAD yayınları.

Altıntaş, M.H.& Özdemir, E.(2006). İhracat İşlemlerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 183-2004.

Andersen, O. (1993). On the ınternationalization of firms: a critical analysis. Journal of International Business Studies, 24(2), 209–231.

Arregle, J. L., Naldi, L., Nordqvist, M., & Hitt, M. A. (2012). Internationalization of family‐controlled firms: a study of the effects of external involvement in governance. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1115-1143, doi:1111.1540.6520.2012. 00541.

Ataay, A. (2012, 12-14 Nisan). Aile İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türk aile işletme gruplarında bir incelenmesi, 71-92, 5.Aile İşletmeleri Kongresi AİK'12 Kongre Kitabı İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.

Atlı, H.&Kartal, B. (2014). Küresel doğan işletmelerde girişimcinin bireysel özelliklerinin erken uluslararasılaşmadaki rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:39, 145-157.

Aydıntan, B., (2003). Dışa açılma yolunda stratejik ortaklıklar ve Türk işletmeleri açısından önemi. Gazi üniversitesi İİBF dergisi, sayı:2, 135-152.

Aydemir, M.&Demirci, M.K. (2006). İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri ve Kobi Örnekleminde Bir Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.

Beamish, P.W.; Killing, J.P; Lecraw, D.J. & Morrison, A.J. (1994). International Management: Text and Cases(2e). Burr Ridge, Illinois: Irwin.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Björnberg, Å., & Nicholson, N. (2012). Emotional ownership: the next generation’s relationship with the family firm. Family Business Review, 25(4), 374-390, doi: 10.1177/0894486511432471.

Can, E. (2012). Uluslararası İşletmecilik (4.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.A.Ş.

Cerrato, D., & Piva, M. (2012). The internationalization of small and medium-sized enterprises: the effect of family management, human capital and foreign ownership. Journal of Management & Governance, 16(4), 617-644, doi: 10.1007/s10997-010-9166-x.

Chen, H. L. (2011). Internationalization in Taiwanese family firms. Global Journal of Business Research, 5(4), 15-23.

Çelik, A. Danacı, T & Onay, M. (2015). Uluslararasılaşmanın markalaşmadaki itici gücü: inci akü üzerine bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(43). ISSN 1300-0845, 47-69, doi:10.14783/od.v11i43.5000070102.

Çiçek, R. & Demirer, Ö. (2009). Geleneksel Uluslarasılaşma Teorisine Karşı Çıkan Yeni Bir Uluslarasılaşma Modeli: Global Doğan İşletmeler. Akademik Bakış, sayı:16, 1-12, ISSN:1694-528X.

Erkutlu, H. & Eryiğit S. (2001). Uluslararasılaşma Süreci. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 3, 149-164.

Huang, K. P., Lo, S. C., Liu, C. M., & Tung, J. (2014). Internationalisation of family business: the effect of ownership and generation involvement. Anthropologist, 17(3), 757-767.

Ilgar, M. Z. Ve Ilgar, S. C. (2013). Nitel bir araştırma deseni olarak gömülü teori (Temellendirilmiş Kuram). İZU Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 197-247.

Kalyoncuoğlu, S.& Üner, M.M. (2010). Küresel doğan işletme kavramı ve işletmelerin küresel doğmasına etki eden kurucu/üst düzey yönetici özellikleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12/3, 1-42.

Karpuzoğlu, E. (2004, 17-18 Nisan) Aile İşletmelerinin Sürekliliğinde Kurumsallaşma. 1. Aile İşletmeleri Kongresi AİK'4 Kongre Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.

Kırım, A. (2001). Aile Şirketlerinin Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Koçel, T.(2010, 16-17 Nisan). Önsöz ve Sunuş. 4. Aile İşletmeleri Kongresi AİK'10 Kongre Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.

Kontinen, T., & Ojala, A. (2012). Social capital in the international operations of family SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(1), 39-55, doi:10.1108/14626001211196398.

Kraus, S., Harms, R., & Fink, M. (2011). Family Firm Research: Sketching A Research Field. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1), 32-47, doi: 10.1504/IJEIM.2011.038446.

Molly, V., Laveren, E., & Jorissen, A. (2012). Intergenerational differences in family firms: Impact on capital structure and growth behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 703-725. doi: 10.1111/j.1540-6520.2010.00429.x.

Özdemir, Ö.Ç. (2013). Uluslararasılaşma ve KOBİ'ler. Anahtar Dergisi, sayı: 298, 17-21. (T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Aylık Yayın Organıdır. ISSN: 1300-2414,), Çevrimiçi: http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/ uluslararasilasma-ve-kobiler/592, Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2016.

Pazarcık, P. (2004, 17-18 Nisan). Aile işletmelerinin tanımı, kurumsallaşması ve yönetişimi. 1.Aile İşletmeleri Kongresi AİK’04 Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.

Sağlam, N. (2003, Aralık). Aile işletmelerinde yeniden yapılanma, Çevrimiçi) http://www.eso-es.net/ kurumsal/ download /necdet_hoca.doc, (Erişim tarihi:17.11.2015).

Sakarya, Ş. (2006). Aile işletmelerinin finansman sorunlarının çözümünde halka açılma: imkb üzerine bir inceleme. 2. Aile İşletmeleri Kongresi AİK'06 Kongre Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.

Sakr, M.& Jordaan, A.(2016, January 12). Emerging Multinationals Corporations: Theoretical and Conceptual Framework. Department of Ekonomics Working Paper Series, 1-34, South Africa: University of Pretoria, Çevrimiçi: http://www.econrsa.org/ system/files/publications/working_papers/working_paper_574.pdf, Erişim:6.Mayıs 2016.

Savaşçı, İ. (2007). Uluslararası zincir mağazaların büyüme stratejileri: Marks&Spencer Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 12 (2), 319-337.

Ulaş, D.(2004). KOBİ’lerin yabancı pazarlara açılmada kullandıkları stratejiler. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (3), 179-204.

Ünal, A. (2009). Genç Girişimciler İçin Yol Haritası. İstanbul: Genç MÜSİAD Yayını.

Yalçıntaş, M. (2015). Aile işletmelerinin girişimcilik açısından başarılı olma koşulları.Girişimcilik ve İş Kurma içinde (Editör: Ali Akdemir), 333-372, Ankara: Orion Kitabevi.

Yener, M; Doğruoğlu, B&Ergun, S. (2014). Challenges of internalization for SME’s and overcoming these challenges: a case study from Turkey. Procedia- Social and Behavioral Sciences,150, 2-11, doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.002.

Yeşil, S. (2010). Küreselleşme ve işletmelerin küreselleşme süreçleri: karşılaşılan fırsatlar ve tehditler. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 22-72.

Yordanova, Ivanova D. (2011). Entrepreneurial orientation in family and non-family firms: evidence from Bulgaria. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 4(1), 185-203.

İnternet Sources

www.saruhan.com.tr

www.fakir.de/

www.nilco.de

Published
2016-09-20
How to Cite
Can, E., Alayoğlu, N., & Alayoglu, E. (2016). Internationalization Strategies of Family Business: A Case Study of Saruhan Co. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 5(5), 19-33. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v5i5.622
Section
Articles