Türk Sağlık Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimine Genel Bir Bakış

Zafer Acar, Tuba Bozaykut Buk

Abstract


Sağlık kurumlarında etkin bir tedarik zinciri yönetimi mikro düzeyde verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırırken, makro düzeyde kaynakların verimli kullanımı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede topluma sunulan sağlık hizmeti, tedarik zinciri dahilindeki pek çok kurumu ve bu kurumların faaliyetlerini de kapsamaktadır. Sağlık hizmetinin kalitesi ise tedarik zinciri içindeki her kurumun performansından olduğu kadar zincir içi faaliyetlerinden de etkilenmektedir. Dolayısıyla, kaliteli ve verimli bir sağlık hizmet sunmak için bu çok yönlü zinciri etkin bir şekilde yönetmek hem gerekli hem de oldukça zordur.
Ülkemiz sağlık sektörü tedarik zinciri yönetimine toplu bir bakış sunmayı hedefleyen bu çalışma, sağlık tedarik zincirinin yapısını ve birleşenlerini teorik ve pratik açıdan incelemektedir. Çalışmada öncelikle sağlık sektörü özelinde tedarik zinciri yönetimi ve birleşenleri tartışılmıştır. Takip eden bölümlerde ise Türk sağlık sektörü tedarik zincirinde bulunan ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri, toptan dağıtıcılar ve perakendeciler ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümü, sağlık sektörü tedarik zinciri uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara cevap olabilecek önerileri kapsamaktadır. Böylelikle çalışmanın sağlık sektöründeki tedarik zinciri uygulamalarının daha iyi kavranmasına katkı sağlayarak, yöneticilere ve araştırmacılara rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

Keywords


: Tedarik Zinciri Yönetimi, Sağlık Sektörü, İlaç Sektörü, Tıbbi Cihaz Sektörü, Eczaneler

Full Text:

PDF

References


Abacıoğlu N. (2010) Türkiye’de İlaç Sanayii. ITO Yayınları, İstanbul.

Acar A. Z. ve Yurdakul H. (2013) Tedarik Lojistiğinde Sistem Satın Alma Ve Entegre Ürün Timi: Sağlık Sektörü için Öneriler. Akademik Bakış Dergisi Ocak-Şubat, 34: 1-15.

Akman M. (2003) Hastanelerde Lojistik Yönetimi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

Aytekin S. (2009) Tam Zamanında Stok Yönetimi (Just-İn-Time) Felsefesinin Hastane İşletmelerine Uygulanabilirliği ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(21): 102-115.

Berry L. and Bendapudi N. (2007) Health care: A fertile field for service research. Journal of Service Research 10(2):111-22.

Bhakoo V. and Chan C. (2011) Collaborative Implementation of E-Business Processes within the Health-Care Supply Chain. Supply Chain Management: An International Journal 16(3): 184-193.

Council of Supply Chain Management Professional (2013) Supply Chain Management Definitions&Glossary.https://cscmp.org/sites/default/files/user_uploads/resources/downloads/glossary2013.pdf?utm_source=cscmpsite&utmmedium=clicklinks&utm_content=glossary&utm_campaign=GlossaryPDF, er. tar.: 06.06.2016.

Çuvalcı Özbek Y. (2016) Sağlık/Tıbbi Cihaz Sektörü Hazırlık Çalıştayı Sonuç Raporu.http://www.sipkonferans.com/wp-content/uploads/2016/05/Saglikta-SIP-Calistay-Sonuc%C2%B8-Raporu.pdf, er.tar.: 29.04.2016.

Demiral P. (2013) Hastanelerde Malzeme Yönetimi ve İki Hastanenin Malzeme Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış YL.Tezi, T.C.Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Douglas M. (2004) The Eight Essential Supply Chain Management Processes. Supply Chain Management Review 8(6): 18-26.

Ekonomist (6 Mart, 2016). Türkiye’de Agresif Büyüme Planlıyoruz. http://www.ekonomist.com.tr/soylesi/turkiyede-agresif-buyumeplanliyoruz.html, er.tar:05.09.2016.

Güzel A. (19 Nisan, 2011). Özel Hastanelerde Satın Alma Süreçleri. http://www.ozelhastaneler.org.tr/ozel-hastanelerde-satin-alma-surecleri--alper-guzel.aspx?pageID=338&nID=5356, er. tar.: 07.06.2016.

Gülüzar Y. (2012) İlaç Stok Yönetimi. TFD-KFÇG, E-bülten,60. www.tfd.org.tr/kfcg/ebulten/60_2_Guluzar_Yildiz.pdf, er.tar.: 23.06.2016.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası. Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu. http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari, er.tar.:17.05.2016.

İstanbul Sanayi Odası. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu.http://www.iso.org.tr/sites/1/content/500-buyuk-liste-2015.html, er.tar.: 18 Ekim 2016).

Kanal Finans. (16 Ağustos, 2016) Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz ve Yorumları. http://kanalfinans.com/raporlar/hisse-yorumlari/selcuk-ecza-selec-hisse-yorumlari, er.tar:05.09.2016.

Kaya Sarsın D. (2016) İlaç Sektörü. İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/sr201601_ilacsektoru.pdf, er.tar.: 28.04.2016.

Kozlenkova I. V., Hult G., Tomas M., Lund Donald J., Mena J. A. and Kekec P. (2015) The Role of Marketing Channels in Supply Chain Management. Journal of Retailing 91(4):586–60.

Langabeer II J.R. (2008) Healthcare Operations Management: A Quantative Approach to Business and Logistics. Jones and Bartlett Publishers: Sudbury, MA, USA.

Lummus R.R. and Alber K.L. (1997) Supply Chain Management: Bala.cing the Supply Chain with Customer Demand. The Educational and Resource Foundation of APICS, Falls Church, VA.

Murphy Jr., P.R. and Knemeyer A.M. (2016) Güncel Lojistik. Çev. Ed. Yercan F. ve Demiroğlu Ş. Nobel Akademik Yayınları.

Özkan O., Bayın G. ve Yeşilaydın G. (2015) Sağlık Sektöründe Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi. Online Academic Journal of Information Technology Kış 6(18): 1-24.

Porter M. (1985) Competitive Advantage. The Free Press, New-York.

PwC Türkiye. (Nisan 2014) Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler. Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu.

https://www.pwc.com.tr/tr/publications/industrial/healthcare/pdf/saglik-sektorundeki-trend-ve-ongoruler-nisan-2014.pdf, er.tar.: 07.04.2016.

Schneller E.S. ve Smeltzer L.R. (2006) Strategic Management of the Health Care Supply Chain. Wiley&Sons, USA.

Scott C. ve Westbrook R. (1991) New Strategic Tools for Supply Chain Management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 21(1): 23-33.

Semerci T. (2011) Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri. Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Isparta.

T.C. Ekonomi Bakanlığı. Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu, http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/7_tedarik.pdf, er.tar.:05.09.2016.

T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014) Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu. http://www.seis.org.tr/docs/daha-cok-uretmeliyiz/kalkinma-plani/tibbi-cihaz-ve-tibbi-malzeme-calisma-grubu-raporu.pdf, er.tar.: 09.08.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2016) Doğrudan Temin Alımları Kılavuzu. http://tkhk.gov.tr/Bulten/Ebook/Dogrudan-temin-alimlari-kilavuzu-2016.html,er.tar.: 18.05.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (Aralık 2015a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı Taslağı (2016-2020). http://www.gaib.org.tr/sirkuler/Sirku-daf97b41-9b3c-4a3d-8843-f8cdfa8683e8.pdf, er.tar.:06.09.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (31 Temmuz 2015b) Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete: 29431. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150731-1.htm, er. tar.: 24.04.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014) Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140412-14.htm, er. tar.: 11.08.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (Kasım 1999) Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete: 23852. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5543&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0, er.tar. 11.05.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (Mayıs, 2013) Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma UygulamalarıEğitimi,http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/effb6453290b4199b1cba493101485ee.pdf,er.tar.:05.06.2016.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (Nisan, 2008) TITUBB Duyurusu. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-36945/h/ubb-duyuru-15042008.pdf,er.tar.: 20.06.2016.

Tengilimoğulu D. ve Yiğit V. (2013) Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.

American Production and Inventory Control Society. The Total Scope of Supply Chain Management.http://www.apics.org/sites/apics-blog/think-supply-chain-landing page/thinking-supply-chain/2015/03/11/the-total-scope-of-supply-chain-management, er.tar.: 17.04.2016.

Türkiye İstatistik Kurumu.(25 Kasım, 2015) Sağlık Harcamaları Tablosu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18853, er.tar.:01.08.2016.

Türkiye Eczacılar Birliği (2016) TEB Haberler.(1):12. http://dergi.tebeczane.net/public_html/ARSIVTEBHABERLER/tebhaberler_2016_01/,er.tar:16.08.2016.

Üşümüş Eren D. (2012). Sağlık Sektöründe Liderlik ve Örgütsel Sessizlik. Yayınlanmamış YL Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Wisner J.D. Tan ve K.-C. Leong G.K. (2012) Supply Chain Management, A Balanced Approach (3rd Eds.). South-Western Cengage, Canada.
DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v6i5.744

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) by Umit Hacioglu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at www.ssbfnet.com/ojs

 


"SSBFNET SSBFNET SSBFNET