Effect of Brand Value on Firm Performance

Empirical Evidence from BIST 100 Index

  • Fatih Konak Hitit University
  • Yasemin Demir
Keywords: Brand Finance, BIST100, Efficient Market Hypothesis

Abstract

The Efficient Market Hypothesis, developed by Fama, is a market in which prices reflect the current information and where abnormal returns are not possible. In case the securities value reflects the information fully, the existence of the efficient market is mentioned. Within the framework of market mechanism, if these concepts are not sufficient, behavioral finance has emerged focusing on the effect on stock prices. A brand is a symbol, a name or a combination of a merchandise for distinguishing it from the like.Owning a brand is more than a logo or symbol.The brand covers the entire business and affects the perception of customers. Brand value is the value of the brand's name, symbol and reputation.. Thus, the arrangements within the company that can be useful within the company could be done in a timely manner. Creating a brand and brand value has been a powerful competitive tool for businesses.Brand Finance, covers Turkey's most valuable 100 brands. To measure the strength and value of these brands, it annually determines the value of the world's largest brands and publishes its ranking. In this research, the effects of the increase, decrease and constant brand power on the share prices of companies listed in the BIST 100 index in the list of Brand Finance Turkey 100 in the years 2012-2017 were analyzed. According to the findings, it is seen that the changes in brand ranking have an effect on market performance of firms.

 

References

Abdioğlu, Z. ve Değirmenci, N. (2013). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler, Business and Economics Research Journal, Volume: 4, Number: 3, 2013, s.55-73.

Alper, D. ve Aydoğan, E. (2017). Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi, International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:16, 2017, s. 141-155.

Alsu, E. ve Palta, G. (2017). Marka Değerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Üzerine Finansal Bir Yaklaşım: Ampirik Bir Çalışma, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Aralık-Sayı: 4, 2017, s. 175-186.

Altunöz, U. (2016). Borsa İstanbul’da Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin Testi: Bankacılık Sektörü Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, 2016, s. 1619-1625. DOI: 10.17719/jisr.20164317732

Ateş, A. (2007). Finansal Yatırımların Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasabe-Finansman Bilim Dalı, Konya.

Barak, O. (2008). İMKB’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 / 1, 2008, s. 207-229.

Barberis, N. ve Thaler, R. (2002). A Survey Of Behavioral Finance, The Handbook of the Economics Of Finance, Chapter: 18, 2002, p. 1052-1121. DOI: 10.3386/w9222

Bayraktar, A. (2012). Etkin Piyasalar Hipotezi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2012, s. 37-47.

Binder, J. J. (1998). The Event Study Methodology Since 1969, Review of Quantitative Finance and Accounting, 11, 1998, p. 111–137. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008295500105

Bowman, R.G. (1983). Understanding and Conducting Event Studies, Journal of Business Finance & Accounting, 10,4, 1983, p. 561-584. DOI: 10.1111/j.1468-5957.1983.tb00453.x

Brand Finance, Turkey 100 (2016). Kaynak: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_turkey_100_2016_website_1.pdf (15.6.2018).

Brand Finance, Turkey 100 (2017). Kaynak: http://brandfinance.com/images/upload/turkey_100_2017_unlocked.pdf (15.6.2018).

Ceylan, O. (2016). Piyasa Rehberi, Davranışsal Finans Nedir? Kaynak: http://piyasarehberi.org/yatirim/yatirimci-psikolojisi/207-davranissal-finans-nedir (8.05.2018).

Çelik, T.T. ve Taş, O. (2007). Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları, İtüdergisi/b Sosyal Bilimler, Cilt:4, Sayı:2, 2007, s. 11-22.

Çevik, E. İ. (2012). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun Hafıza Modelleri ile Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme, Journal of Yasar University, 26(7), 2012, s. 4437-4454.

Demireli vd. (2010). Finansal Piyasa Etkinliği: S&P 500 Üzerine Bir Uygulama, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, 2010, s. 53-67.

Doğukanlı, H. ve Ergün, B. (2011). Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karşı: Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB’de Araştırılması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, 2011, s. 321-336.

Ege vd., (2012). Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 56, 2012, s. 175-190.

Günay, B. (2017). Marka Değeri Üzerine Bir Araştırma: BİST 100 Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:61, 2017, s. 364-378.

Investopedia, “Event Study”, Kaynak: https://www.investopedia.com/terms/e/eventstudy.asp (20.06.2018).

Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, (Gazi Kitabevi, 4. Baskı, Ankara).

Koçan, M. ve Gerakan, B.(2017). Faaliyet Gider Türlerinin Marka Değeri Üzerine Etkisi: Brand Fınanceturkey-100’de Yer Alan Şirketlere Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(4), 2017, s. 884-914.

Korkmaz, T. ve Ceylan, A. (2017). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, (Ekin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Bursa).

Kothari, S. P. ve Warner, J. B. (2006). “Econometrics of Event Studies”, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, 1 (1), Elsevier/North‐Holland, Handbooks in Finance Series.

Lawrence vd., (2007). Answering Financial Anomalies: Sentiment-Based Stock Pricing, The Journal of Behavioral Finance, 8:3, 2007, p. 161-171. https://doi.org/10.1080/15427560701547248

Öztin, D. (2007). Dünya Borsalarında Gözlemlenen Dönemsel Anomaliler ve 1996-2006 Dönemi İçin İMKB’de Dönemsel Anomalilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Anabilim Dalı, İstanbul.

Peterson, P. P. (1989). Event Studies: A Review of Issues and Methodology, Quarterly Journal of Business and Economics, Vol: 28, No: 3, 1989, p. 36-66.

Pınar vd., (2017). Türkiye Süper Ligi’nin Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin Öneminin ve Performansının Değerlendirilmesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, 2017, s. 103-122.

Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Volume: 11, Issue: 4, 2003, p. 429-437.

Sakarya, Ş. vd. (2017). Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, 2017, s. 55-76.

Sümer, E. ve Aybar, Ş. (2016). Etkin Piyasalar Hipotezinin, Finansal Piyasaları Açıklamadaki Yetersizliği ve Davranışsal Finans, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, IX– II, 2016, s. 75-84.

Tufan, C. ve Sarıçiçek, R. (2013). Davranışsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, 2013, s. 159-182.

Yıldırım, H. (2017). Behavioral Finance or Efficient Market Hypothesis?, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 3, Issue: 11, 2017, p. 151-158.

Yıldırım vd., (2018). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016, Maliye ve Finans Yazıları, (109), 2018, s. 9-30.

Zengin, B. ve Güngördü, A. (2015). Marka Değerinin Hesaplanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Finans ve Pazarlama Boyutu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 2015, s. 282-298.

Published
2018-09-12
How to Cite
Konak, F., & Demir, Y. (2018). Effect of Brand Value on Firm Performance. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 7(2), 40-48. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v7i2.904
Section
Articles